Odrzana je OsnivaÄÂka skupÅ¡tina gdje je izabran upravni odbor fondacije i postavljeni ciljevi rada fondacije.